Home


 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Настоящите общи условия са в сила от 01.11.2011г. и уреждат начина и условията за покупко-продажби през електронния сайт www.shop.div-ltd.com, който е собственост на Дончев и Величков – ООД , дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040528354

Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между Дончев и Величков - ООДи Потребителите. Потребителят има възможност да закупи предлаганите през www.shop.div-ltd.comстоки като отправи заявка и заплати съответната продажна ценас ДДС обявена в сайта.

 

„Потребител” и „Клиент” е всяко физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в Е-магазина  и се е съгласило с настоящите Общи условия.

Потребителят е длъжен преди закупуването на стоките, собственост на Дончев и Величков – ООД, да изрази съгласие с Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

 

Потребителят се съгласява да предоставя вярна и актуална информация относно своите лични данни при попълване на регистрационната форма. Дончев и Величков-ООДси запазва правото да прекрати или откаже достъп до своите услуги на потребители, които предоставят невярна информация.

Потребителят има право да разглежда, да поръчва по своята индивидуална заявка и да получава продукти от сайта по реда и условията, посочени в него.

 

 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТОКИТЕ

 

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена.

Дончев и Величков – ООД  не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката е невярна или неточна.

Дончев и Величков – ООД  не носи отговорност за възможни цветови разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.

Всички посочени на сайта цени са в български лева с включен ДДС.

Дончев и Величков – ООД  си запазва правото да извършва по свое усмотрение промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Част от информацията публикувана на www.shop.div-ltd.com е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЧРЕЗ www.shop.div-ltd.com

 

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през www.shop.div-ltd.com  стоки, потребителят е необходимо да се регистрира като попълни регистрационна форма и изрази съгласието си с настоящите Общи условия. Потребителят  гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма са истински, пълни и точни. В случай, че потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, Дончев и Величков – ООД  има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

При заявка на поръчка потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка, както и начин на заплащане. По всяко време преди завършването на заявката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

Дончев и Величков – ООД  има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената в размера, в който е бил посочен на сайта по време на заявката на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта Дончев и Величков – ООД  има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

 

При заплащане на цената на заявената стока в брой, потребителят се задължава да я изплати в пълен размер в момента на доставката на поръчка. При плащане по банков път, потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка посочена в изпратената проформа-фактура и след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги.

 

ДОСТАВКА НА СТОКИ.

 

Заявената за покупка стока се доставя на потребителя, съгласно избрания от него начини куриер, посочен при осъществяване на заявката за попупка. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Стоката се предава на потребителя, който подписва придружаващите стоката документи. В случай, че същият не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Дончев и Величков – ООДсе освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА.

 

Клиентът има правото да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на един час в работен ден, считано от момента на изпращането й.

Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, в случаите, когато доставената стока явно не съответства на поръчаната от него в този случай, потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка, чрез отправяне на съответно писмено искане

 

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.shop.div-ltd.com, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й.

В случай, че потребителят се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до www.shop.div-ltd.comи да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, като стоката не трябва да е разопакована по никакъв начин и не трябва да е използвана ,като разходите за доставка са за сметка на потребителя. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на е-mail адрес shop@div-ltd.com: След връщането на стакота при изискванията посочени по-горе Дончев и Величков – ООДе длъжно да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от  датата, на която потребителят е упражнил някое от правата си на отказ.

 

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

 

Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.shop.div-ltd.comсе осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока.

 Гаранционното обслужване се извършва от посочените в гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация (гаранционна карта, фактура или фискален бон)и окомплектовка на изделието.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 

Фирма Дончев и Величков – ООД е  регистриранапо Закона за защита на личните данни и обезпечава неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани по електронен път.

 

Съгласен съм и приемам при регистрацията да съм регистриран за получаване на  предложения  от http://shop.div-ltd.com и http://samsung.div-ltd.com

Дончев и Величков – ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си

 

Количка

VirtueMart
Количката Ви е празна.

Вход в Магазина

Вход и регистрация за всички настоящи и бъдещи клинти в електронният магазин. __________________________