ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Настоящите общи условия са в сила от 01.11.2011г. и уреждат начина и условията за покупко-продажби през електронния сайт www.shop.div-ltd.com, който е собственост на Дончев и Величков – ЕООД , дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040528354

Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между Дончев и Величков – ЕООДи Потребителите. Потребителят има възможност да закупи предлаганите през www.shop.div-ltd.comстоки като отправи заявка и заплати съответната продажна цена с  ДДС обявена в сайта.

 

„Потребител” и „Клиент” е всяко физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в Е-магазина  и се е съгласило с настоящите Общи условия.

Потребителят е длъжен преди закупуването на стоките, собственост на Дончев и Величков – ООД, да изрази съгласие с Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

 

Потребителят се съгласява да предоставя вярна и актуална информация относно своите лични данни при попълване на регистрационната форма. Дончев и Величков – ЕООДси запазва правото да прекрати или откаже достъп до своите услуги на потребители, които предоставят невярна информация.

Потребителят има право да разглежда, да поръчва по своята индивидуална заявка и да получава продукти от сайта по реда и условията посочени в него.

 

 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТОКИТЕ

 

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена.

Дончев и Величков – ЕООД  не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката е невярна или неточна.

Дончев и Величков – ЕООД  не носи отговорност за възможни цветови разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.

Всички посочени на сайта цени са в български лева с включен ДДС.

Дончев и Величков – ЕООД  си запазва правото да извършва по свое усмотрение промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Част от информацията публикувана на www.shop.div-ltd.com е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЧРЕЗ www.shop.div-ltd.com

 

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през www.shop.div-ltd.com  стоки, потребителят е необходимо да се регистрира като попълни регистрационна форма и изрази съгласието си с настоящите Общи условия. Потребителят  гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма са истински, пълни и точни. В случай, че потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, Дончев и Величков – ЕООД  има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

При заявка на поръчка потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка, както и начин на заплащане. По всяко време преди завършването на заявката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

Дончев и Величков – ЕООД  има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената в размера, в който е бил посочен на сайта по време на заявката на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта Дончев и Величков – ЕООД  има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

При заплащане на цената на заявената стока в брой, потребителят се задължава да я изплати в пълен размер в момента на доставката на поръчката. При плащане по банков път, потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка посочена в изпратената проформа-фактура и след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги.

 

ДОСТАВКА НА СТОКИ

 

Заявената за покупка стока се доставя на потребителя, съгласно избрания от него начиникуриер, посочен при осъществяване на заявката за попупка. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Стоката се предава на потребителя, който подписва придружаващите стоката документи. В случай, че същият не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Дончев и Величков – ЕООДсе освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

 

Клиентът има правото да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на един час в работен ден, считано от момента на изпращането й.

Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, в случаите, когато доставената стока явно не съответства на поръчаната от него в този случай, потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка, чрез отправяне на съответно писмено искане

 

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.shop.div-ltd.com, като върне стоката в срок от 15  работни дни, считано от датата на получаването й.

В случай, че потребителят се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до www.shop.div-ltd.comи да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, като стоката не трябва да е разопакована по никакъв начин и не трябва да е използвана,като разходите за доставка са за сметка на потребителя. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на е-mail адрес shop@div-ltd.com: След връщането на стакота при изискванията посочени по-горе Дончев и Величков – ЕООДе длъжно да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от  датата, на която потребителят е упражнил някое от правата си на отказ.

 

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.shop.div-ltd.com се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока.

Гаранционното обслужване се извършва от посочените в гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация (гаранционна карта, фактура или фискален бон)и окомплектовка на изделието.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 

Фирма Дончев и Величков – ЕООД е  регистриранапо Закона за защита на личните данни и обезпечава неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите,когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани по електронен път.

 

Съгласен съм и приемам при регистрацията да съм регистриран за получаване на  предложения  от http://shop.div-ltd.com

Дончев и Величков – ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия,като своевременно публикува тези промени в сайта си.

 

 


 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

  ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Настоящата Декларация за поверителност важи за всички лични данни, които ни предоставяте използвайки нашия уеб сайт.В качеството си на администратор на данни,Дончев и Величков-ЕООД  е дружество, регистрирано от комисиятаза защита на личните данни с номер167761 от 15.12.2016 г.

Чрез регистрирането в сайт https://shop.div-ltd.com и попълването на формуляри с лични данни, Вие  деклариратеи маркирате , че сте съгласни изисканителични данни да бъдат включени в базата данни на  https://shop.div-ltd.com - Дончев и Величков-ЕООД и давате своето изрично и недвусмислено съгласие, че Вашите лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Дончев и Величков - ЕООД .

 

  ВРЪЗКА С НАС

 

За да упражните правата си свързано със Вашите лични данни, моля, свържете се с нас на следният имейл адрес shop@div-ltd.com или на телефон 02/9461244, 0888414402,където ще се свържете лицето, отговарящо за защитата на личните данни.

 

  ЛИЧНИ ДАННИ  и ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

  Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде                    идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа,                      умствена, икономическа, културна или социална.

  Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или                        неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за              предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

 

  СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  Ние събираме и обработваме Вашите лични данни през нашия уеб сайтhttps://shop.div-ltd.com за следните цели:

          За да поръчате и получите поръчан от вас продукт събираме следните данни:

- име, фамилия,  адрес, еmail адрес, телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), данни за фактура,населено място, пощенски код.

 

    За да ви изпращаме новинарски бюлетининие събираме следните данни:

- име, фамилия, еmail адрес

 

  ОБРАБОТКА НА ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Фирма Дончев и Величков- ЕООДне обработва чувствителни лични данни.

 

  ПЕРИОД ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да спазим законите за запазване на данните.  Ние съхраняваме Вашите лични данни за период от 5 години,след което Вашите данни се изтриват.

В случай че става дума за счетоводни документи, периодът на запазване е 10 счетоводни години, считано от приключване на счетоводната година.

 

  ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, Вие може да имате правото да:

- поискате достъп до Вашите лични данни,

- поискате поправка на Вашите лични данни,

- поискате изтриване на Вашите лични данни,

- поискате ограничаване в обработката на Вашите лични данни,

- поискате преносимост на данните,

- оттеглите съгласието си и да подадете оплакване до надзорните органи.

 

  ПРАВО НА ДОСТЪП

Възможно е да имате правото да получите от нас потвърждение за това, дали Вашите лични данни, касаещи Вас, се обработват, и ако това е налице, да поискате достъп до личните данни.Също така имате правото да получите копие от личните си данни.

 

ИЗТРИВАНЕ (ПРАВОТО ДА БЪДЕТЕ ЗАБРАВЕНИ) И ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

Виеимате правото да поискате от нас да изтрием Вашите личните данни и ние да сме длъжни да изтрием Вашителични данни. В такъв случай вече няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

Когато обработването на Вашите лични данни се основава на Ваше съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да ни давате причина.

 

  ПРАВО НА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА ПРИ НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако мислите, че Вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, можете да се свържете с местните органи по защита на данните и да подадете жалба при тях.

 

  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Дончев и Величков–ЕООД защитава Вашите личните данни като:

  - съхранява надежно личните Ви данни;

  - личните данни се съхраняват и унищожаватпо безопасен начин;

  - защитава личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и като гарантира, че са предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни.

Ние вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп.

Дончев и Величков-ЕООД гарантира,че единствено оторизирано лице може да има достъп до личните Ви даннивъв връзка с изпълнение на неговите служебни задължения.  Връзката за предаване на данните към сайта на Дончев и Величков-ЕООД се осъществява чрез криптиран канал.

 

  СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Дончев и Величков-ЕООД, в хода на своята работа, може да използва услугите на различни администратори на данни и външни доставчици на услуги, за да работи с и да обработва Вашите лични данни за конкретна цел.

Администраторите на данни следва да обработват личните данни не по-дълго от датата, до която е валиден договорът, сключен с тях или до датата, до която са задължени да съхраняват Вашите данни според приложимите закони за съхраняване на данни.

Можем да оповестим Вашите лични данни до следните категории трети страни за целите, описани по-долу:

·             - Куриерски фирми определени от Вас,

·             - доставчици на услуги, които са трети страни, чиито услуги сте закупили (включително, но не само застраховка),

·             - правителствени служби или правоприлагащи органи, като полицията и регулаторните власти, при поискване от тяхна страна и само както се изисква от приложимото законодателство или с цел защита на нашите права или безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.

 

  ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ – ТРЕТИ СТРАНИ / АДМИНИСТРАТОРИ НА ДАННИ

Когато закупувате продукт с доставка до адрес от нашия уеб сайт, (когато в поръчката е включенакуриерскауслуга), ние ще прехвърлим Вашите лични данни към съответния доставчика на услуги, за да изпълним нашият ангажимент към Вас.

Дончев и Величков–ЕООД наема конкретни трети страни, които предоставят помощ по извършване на услугитеи продуктите, закупени от нас. Такива трети страни предоставят следните услуги:

                  - Куриерски услуги

        - IT услугии подръжка

Обработването на данни от страна на такива трети страни,може да подлежи и на техни собствени правила за поверителност. Моля, прегледайте правилата за поверителност на уеб сайта на всяка такава трета страна,за повече информация относно техните практики за обработване данни.

 

  Правителствени власти и правоприлагащи органи:

Възможно е да прехвърлим Вашите лични данни към правителствени власти или правоприлагащи органи, като полицията и регулаторните власти, при поискване, от тяхна страна, и само ако това се налага според приложимото законодателство; или с цел защита на нашите права и безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАНИ

·             - Не предоставяйте паролата си на други лица.

·             - Въведенато парола е препоръчително да не е по-малка от 8 символа включваща големи малки букви цифри и специални символи.

·             - Винаги приключвайте сесията си с /ИЗХОД/

·             - По никакъв начин Дончев и Величков ЕООД не изисква лична информация по мейл или телефон.

·             - При необходимост от кореспонденция с Вас това става от официално оповестените за целта мейл адреси / shop@div-ltd.com /

·             - Ние по никакъв начин няма да Ви пренасочваме към външни сайтове или WEB адреси.

 

Количка

VirtueMart
Количката Ви е празна.